Blogs Blogs

Zurück

Review 8 dòng son Mac Hot hit nh¿t hi¿n nay

Là m¿t con nghi¿n c¿a son MAC nên hôm nay xin review m¿t vài màu và ch¿t son c¿a nhà này dã t¿ng dùng qua ¿.

1. CH¿T SON

Ði¿m chung c¿a các dòng son th¿i c¿a MAC là d¿u có mùi, tuy nhiên không quá khó ch¿u và tô lên m¿t lúc s¿ không còn ng¿i th¿y mùi n¿a.

Retro matte, siêu khô n¿i ti¿ng c¿a hãng luôn. Lên môi mình th¿y ch¿t son tuy khô nhung không b¿ n¿ng môi và b¿ bong tróc v¿y nhu m¿t vài son khác.

Matte: dòng này v¿a lì v¿a không khô môi. Theo mình dây là ch¿t son th¿i d¿nh nh¿t nhà MAC. tuy nhiên thì mùi không có thom b¿ng dòng retro matte.

Satin: dòng này có nhi¿u du¿ng nên dùng m¿m môi, khá bóng, gi¿ màu ¿ m¿c trung bình, d¿ dây ra thành c¿c.

Powder kiss: y nhu cái tên, dòng này tô lên nh¿ nhu không tô luôn á, có hi¿u ¿ng m¿ lì n¿a. Nhung nhanh trôi kinh kh¿ng nha. Ðu¿c cái không b¿ khô môi

2. MÀU SON

  • Son Mac Ruby Woo: m¿t màu d¿ l¿nh dúng nghia. Tôn da, tr¿ng rang và có base h¿ng c¿c d¿p. Tuy nhiên hình nhu do MAC có d¿i công th¿c hay sao á mà th¿i Ruby Woo m¿i mình mua nam 2020 không có còn là màu d¿ l¿nh nhu b¿n mình mua nam 2017 n¿a :(( b¿ tr¿m hon so v¿i b¿n cu ý.
  • Son Mac Paramount: thu¿c ch¿t satin, màu d¿ nâu c¿c sang luôn. Em này ch¿ có d¿ và nâu, không có tí base h¿ng nào. Màu này tô lên tôn da l¿m nha, tuy nhiên hoi d¿m nên có th¿ s¿ hoi già. Ðánh lòng môi hay full môi d¿u xinh.
  • Son Mac Bated Breath: ch¿t satin, là màu h¿ng tím d¿t. Có base tím ch¿ không có tí s¿c d¿ nào nhu m¿t vài ¿nh swatch trên m¿ng dâu mùa dông dùng màu này xinh kh¿i bàn.
  • Son Mac Chilli: màu cam cháy có s¿c d¿. Da ai mà thiên v¿ s¿c t¿ ¿m thì tô lên d¿p l¿m, tôn da nhung làm x¿n men rang. Còn thiên v¿ s¿c t¿ l¿nh thì dùng b¿ x¿n da l¿m luôn.
  • Son Mac Marrakesh: cam và nâu không b¿ base h¿ng, cá nhân mình th¿y tr¿m và d¿p hon Chilli.
  • Son Mac Devoted to chilli: trên m¿ng mình th¿y ¿nh swatch và pr r¿m r¿ là màu d¿ d¿t nhung lên môi mình th¿y có nhi¿u s¿c cam hon h¿n. Nói chung không d¿p nhu ¿nh swatch ¿ trên m¿ng dâu.
  • Son Mac Whirl: m¿t màu nâu thu¿n, màu này ph¿i di kèm make up thì trông m¿i không b¿ già và b¿ b¿t nhé m¿i ngu¿i.

Ðó là nh¿ng màu c¿a MAC mà mình t¿ng dùng qua. Nói chung MAC là m¿t hãng son giá ti¿n ¿n, ch¿t son t¿t và màu d¿p, da d¿ng. Tuy nhiên d¿ng tin m¿y ¿nh swatch trên m¿ng nhé vì nó khác m¿t tr¿i m¿t v¿c.

Ngu¿n bài vi¿t:  https://www.rakennerahastot.fi/web/dalieuchannguyen/home/-/blogs/review-8-dong-son-mac-hot-hit-nhat-hien-nay

Kommentare
Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.