Blogs Blogs

Ki¿n th¿c làm và s¿ d¿ng tinh d¿u hi¿u qu¿

Trang web tu v¿n tu¿i hoa tr¿c tuy¿n

Trang web tuvantuoihoa.org.vn là trang web dành cho v¿ thành niên. пn v¿i trang web, b¿n có th¿ tìm ki¿m thông tin; G¿i các câu h¿i và thu cho chúng tôi d¿ du¿c th¿o lu¿n/tu v¿n; Nh¿n du¿c thông tin, ki¿n th¿c ho¿c tu v¿n v¿ HIV/AIDS, các b¿nh lây truy¿n qua du¿ng tình d¿c, phòng tránh thai, các m¿i quan h¿, giao ti¿p và còn nhi¿u ch¿ d¿ khác n¿a.

M¿c tiêu c¿a trang web

D¿ án này du¿c th¿c hi¿n d¿ nâng cao nh¿n th¿c và hi¿u bi¿t c¿a v¿ thành niên v¿ s¿c kho¿ sinh s¿n tình d¿c. Vi¿c này bao g¿m:

 • Giúp v¿ thành niên có du¿c thông tin chính xác v¿ k¿ nang cu¿c s¿ng và s¿c kho¿ sinh s¿n tình d¿c.
 • T¿o ra m¿t di¿n dàn cho v¿ thành niên tìm ki¿m ki¿n th¿c, th¿o lu¿n nâng cao hi¿u bi¿t c¿a h¿ và h¿ có kh¿ nang t¿ gi¿i quy¿t các v¿n d¿ cá nhân c¿a mình.
 • Cung c¿p d¿ch v¿ tu v¿n bí m¿t và d¿u tên cho v¿ thành niên v¿ s¿c kho¿ sinh s¿n và tình d¿c.
 • Tang cu¿ng nang l¿c cho các cán b¿ y t¿ và nhân viên d¿ án trong vi¿c cung c¿p d¿ch v¿ tu v¿n, c¿ng c¿ m¿i quan tâm c¿a h¿ d¿i v¿i ho¿t d¿ng tu v¿n, cham sóc s¿c kho¿ sinh s¿n và tình d¿c cho v¿ thành niên.

Chi ti¿t v¿ d¿ án các b¿n có th¿ xem t¿i: http://www.adravietnam.org/

Nhà t¿i tr¿ trang web

Trang web “Tu v¿n Tu¿i hoa” du¿c th¿c hi¿n là nh¿ có s¿ tài tr¿ c¿a nhân dân Australia thông qua ADRA Australia

Co quan Phát tri¿n và C¿u tr¿ Co d¿c Ph¿c lâm (ADRA) là m¿t T¿ ch¿c Phi Chính ph¿ Qu¿c t¿ có các ho¿t d¿ng t¿i Vi¿t Nam t¿ nam 1988 và chính th¿c có m¿t t¿i Vi¿t Nam t¿ nam 1992.

T¿ khi chính th¿c thành l¿p van phòng t¿i Vi¿t Nam nam 1992, ADRA t¿i Vi¿t Nam dã th¿c thi g¿n 100 d¿ án trên hon 50 t¿nh thành c¿a Vi¿t Nam. Phù h¿p v¿i xu hu¿ng c¿a m¿ng lu¿i ADRA toàn c¿u, các chuong trình c¿a ADRA t¿i Vi¿t Nam tr¿ nên tang cu¿ng t¿p trung vào các nhu c¿u v¿ linh v¿c y t¿ bao g¿m cham sóc bà m¿ mang thai, s¿c kho¿ sinh s¿n tình d¿c v¿ thành niên, HIV/AIDS, co s¿ h¿ t¿ng và xây d¿ng nang l¿c.

C¿ trên toàn c¿u và ¿ Vi¿t Nam, ADRA có m¿t h¿ th¿ng r¿t m¿nh v¿ l¿p chuong trình y t¿ d¿a vào sáng ki¿n d¿nh hu¿ng c¿ng d¿ng bao g¿m t¿p hu¿n v¿ s¿c kho¿ sinh s¿n tình d¿c, dáp ¿ng nhu c¿u c¿a nh¿ng ngu¿i s¿ng chung v¿i HIV/AIDS. ADRA c¿ g¿ng d¿m b¿o tính công b¿ng v¿ l¿i ích c¿a chuong trình cho các thành viên d¿ b¿ t¿n thuong nh¿t c¿a c¿ng d¿ng ¿ noi mà nó ho¿t d¿ng.

T¿ ch¿c ADRA

Co quan Phát tri¿n và C¿u tr¿ Co d¿c Ph¿c Lâm là m¿t t¿ ch¿c nhân d¿o toàn c¿u c¿a H¿i thánh Co d¿c Ph¿c Lâm th¿ hi¿n tình yêu và lòng nhân t¿ c¿a Chúa.

S¿ m¿nh c¿a ADRA

ADRA chung tay v¿i nh¿ng ngu¿i nghèo và ngu¿i g¿p hoàn c¿nh khó khan d¿ làm nên m¿t s¿ thay d¿i công b¿ng và tích c¿c thông qua vi¿c nâng cao s¿ h¿p tác và hành d¿ng có trách nhi¿m.

T¿m nhìn c¿a ADRA

ADRA là m¿t m¿ng lu¿i hi¿u qu¿, chuyên nghi¿p và luôn h¿c h¿i th¿ hi¿n tính minh b¿ch và s¿ liêm chính. ADRA ti¿p c¿n các qu¿c gia, trao quy¿n và lên ti¿ng vì nh¿ng ngu¿i y¿u th¿ và có nguy co b¿ r¿i ro nh¿m d¿t du¿c s¿ thay d¿i b¿n v¿ng, do lu¿ng du¿c và có d¿ tài li¿u d¿n ch¿ng trong cu¿c s¿ng và trong xã h¿i.

Ðon v¿ di¿u hành

Trang web “Tu v¿n Tu¿i hoa” du¿c du¿c di¿u hành và qu¿n lý b¿i Chi cu¿c Dân sô´ – Kê´ hoa¿ch ho´a gia di`nh tru¿c thuô¿c So¿ Y tê´ ti¿nh Cao Ba`ng.

Chi cu¿c Dân sô´ – Kê´ hoa¿ch ho´a gia di`nh la` tô¿ chu´c tru¿c thuô¿c So¿ Y tê´ ti¿nh Cao Ba`ng, thu¿c hiê¿n chu´c nang tham muu giu´p Gia´m dô´c So¿ Y tê´ qua¿n ly´ Nha` nuo´c vê` công ta´c Dân sô´ – Kê´ hoa¿ch ho´a gia di`nh bao gô`m ca´c li~nh vu¿c: qui mô dân sô´, co câ´u dân sô´ va` châ´t luo¿ng dân sô´, chi¿ da¿o va` thu¿c hiê¿n ca´c hoa¿t dô¿ng chuyên môn nghiê¿p vu¿ vê` Dân sô´ – Kê´ hoa¿ch ho´a gia di`nh trên di¿a ba`n ti¿nh.

Chi cu¿c Dân sô´ - Kê´ hoa¿ch ho´a gia di`nh ti¿nh chi¿u su¿ chi¿ da¿o, qua¿n ly´ vê` tô¿ chu´c, biên chê´ va` công ta´c cu¿a So¿ Y tê´, dô`ng tho`i chi¿u su¿ chi¿ da¿o, huo´ng dâ~n, kiê¿m tra vê` nghiê¿p vu¿ cu¿a Tô¿ng cu¿c Dân sô´ - Kê´ hoa¿ch ho´a gia di`nh thuô¿c Bô¿ Y tê´. Chi ti¿t v¿ co c¿u t¿ ch¿c và di¿u hành website tuvantuoihoa.org.vn xem t¿i https://tuvantuoihoa.org.vn/co-cau-to-chuc

Chúng tôi hy v¿ng nh¿n du¿c s¿ h¿ tr¿, các ý ki¿n dóng góp d¿ c¿i thi¿n n¿i dung và b¿ c¿c c¿a trang web này. Xin hãy liên h¿ và h¿p tác cùng chúng tôi chia s¿ các ý tu¿ng c¿a các b¿n v¿i trang web “Tu v¿n Tu¿i hoa”.

K¿t n¿i v¿i tu v¿n tu¿i hoa qua m¿ng xã h¿i

https://congnghe.tuoitre.vn/tu-van-tuoi-hoa-truc-tuyen-40318.htm
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Doi-song/27288/trang-web-c7911%3Ba-nh7919%3Bng-quot%3Bchuy7879%3Bn-kho-noiquot%3B
http://vnu.edu.vn/eng/?C1635/N2665/page8
https://ngoisao.net/thoi-cuoc/bat-benh-online-2473650.html
https://www.facebook.com/tuvantuoihoavn/
https://twitter.com/TVnTuiHoa1
https://www.instagram.com/tuvantuoihoavn/
https://www.linkedin.com/in/tuvantuoihoavn/
https://www.pinterest.com/tuvantuoihoavn/
https://soundcloud.com/tuvantuoihoavn
https://myspace.com/t.v.n.tu.i.hoa
https://www.youtube.com/channel/UCKvLF8WX3HgkVPOjA5KlJMA
https://tuvantuoihoavn.tumblr.com/
https://about.me/tuvantuoihoavn
https://trello.com/tuvantuoihoavn
https://www.reddit.com/user/tuvantuoihoavn/
https://tuvantuoihoavn.medium.com/
https://www.scoop.it/u/tuvantuoihoavn-gmail-com
https://www.quora.com/profile/Tu%E1%BB%95i-Hoa-T%C6%B0-V%E1%BA%A5n
https://www.evernote.com/shard/s342/client/snv?noteGuid=5e1346bd-aa04-08c4-a2d8-6c05ce7ffdb1&noteKey=c0ecc592678728a1061bbbd4c7894864&sn=https%3A%2F%2Fwww.evernote.com%2Fshard%2Fs342%2Fsh%2F5e1346bd-aa04-08c4-a2d8-6c05ce7ffdb1%2Fc0ecc592678728a1061bbbd4c7894864&title=T%25C6%25B0%2BV%25E1%25BA%25A5n%2BTu%25E1%25BB%2595i%2BHoa
https://www.flickr.com/people/189421050@N02/
https://www.plurk.com/tuvantuoihoavn
https://www.instapaper.com/p/tuvantuoihoavn
https://www.mixcloud.com/tuvantuoihoavn/
https://speakerdeck.com/tuvantuoihoavn
https://angel.co/u/tuvantuoihoavn
https://digg.com/@tuoi-hoa-tu-van43979
https://www.indiegogo.com/individuals/24211303
https://vi.gravatar.com/tuvantuoihoavn
https://500px.com/p/tuvantuoihoavn
https://ask.fm/tuvantuoihoavn
https://www.behance.net/tvntuihoa
https://www.codecademy.com/profiles/tuiHoaTVn9313673090
https://www.couchsurfing.com/users/2013352689
https://getpocket.com/@9c4T2A8cg040Vpb03cdZW6bdcFp9gb884d1C77i667T5b0Ri739c3D8ahM1ya7c1
https://www.goodreads.com/user/show/118851406-tuvantuoihoavn
https://issuu.com/tuvantuoihoavn
https://www.lonelyplanet.com/profile/tuvantuoihoavn545874
https://www.mathworks.com/matlabcentral/profile/authors/19067016?s_tid=gn_comm
https://www.reverbnation.com/artist/tuvantuoihoavn
https://stackoverflow.com/users/story/13994497
https://www.threadless.com/@tuvantuoihoavn/activity
https://dribbble.com/tuvantuoihoavn
https://vimeo.com/tuvantuoihoavn
https://scholar.google.com.vn/citations?hl=vi&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5nNYJ87mZdxzF97GU7HJRSD4AIY5HdBN8OBVt-WFOvhNa__0tPAe5xQ3Or-mPi_13858cx3fn5_b9qgyxZi7NtqrDbRxrjCoV2C--Gz_GqkoOI-T4&user=3LK7dnwAAAAJ
https://www.producthunt.com/@tu_i_hoa_t_v_n
https://orcid.org/0000-0001-9950-8004
http://www.video-bookmark.com/user/tuvantuoihoavn
http://www.socialbookmarkssite.com/user/tuvantuoihoavn
https://www.deviantart.com/tuvantuoihoavn
https://tuvantuoihoavn.livejournal.com/profile
http://www.authorstream.com/tuvantuoihoavn/
http://www.folkd.com/user/tuvantuoihoavn
https://slashdot.org/~tuvantuoihoavn
https://profile.hatena.ne.jp/tuvantuoihoavn/
https://www.ohay.tv/profile/tuvantuoihoavn
https://write.as/obu3ifhxhmudcvjy.md
https://weheartit.com/tuvantuoihoavn
https://www.wishlistr.com/tuvantuoihoavn
https://ello.co/tuvantuoihoavn
https://social.msdn.microsoft.com/Profile/T%C6%B0%20V%E1%BA%A5n%20Tu%E1%BB%95i%20Hoa
https://gitlab.com/tuvantuoihoavn
https://band.us/page/80746473
https://community.act.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/78349
https://giphy.com/channel/tuvantuoihoavn
https://www.intensedebate.com/profiles/tuvantuoihoavn
https://stocktwits.com/tuvantuoihoavn
https://community.ultimaker.com/profile/405550-tuvantuoihoavn/
http://www.mobypicture.com/user/tuvantuoihoavn/view/20824086
https://www.videomaker.com/author/tuvantuoihoa/
https://wanelo.co/tuvantuoihoavn
https://tinychat.com/room/tuvantuoihoavn
https://edocr.com/user/tuvantuoihoavn
https://forums.digitalcameraworld.com/members/tuvantuoihoavn.3104/#about
https://www.play.fm/tuvantuoihoavn
https://www.misterpoll.com/users/604768
https://www.gamespot.com/profile/tuvantuoihoavn/about-me/
https://cookpad.com/vn/nguoi-su-dung/27207180
https://www.spreaker.com/user/13435822
https://www.blogtalkradio.com/tuvantuoihoavn
https://community.linksys.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/1200894
https://visual.ly/users/tuvantuoihoavn/portfolio
https://seekingalpha.com/user/52726759/followers
https://myanimelist.net/profile/tuvantuoihoavn
https://www.raspberrypi.org/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=353468
http://www.cplusplus.com/user/tuvantuoihoavn/
https://slides.com/tuvantuoihoavn
https://tinhte.vn/members/tuvantuoihoavn.2764482/
https://www.handheld.com.vn/members/tuvantuoihoavn.403095/#about
http://forum.diadiemanuong.com/home/users/162595/?tab=activitystream&type=user#activitystream
https://www.2banh.vn/members/tuvantuoihoavn.99713/
https://www.localguidesconnect.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/1288452
https://sketchfab.com/tuvantuoihoavn
https://tapas.io/tuvantuoihoavn
https://www.question2answer.org/qa/user/tuvantuoihoavn
https://talk.plesk.com/members/tuvantuoihoavn.214179/#about
https://nootheme.com/forums/users/tuvantuoihoavn/edit/?updated=true
https://www.fhwa.dot.gov/reauthorization/reauexit.cfm?link=https://tuvantuoihoa.org.vn/
https://blog.ss-blog.jp/_pages/mobile/step/index?u=https://tuvantuoihoa.org.vn/
https://sc.hkex.com.hk/TuniS/tuvantuoihoa.org.vn
https://blog.ss-blog.jp/_pages/mobile/step/index?u=https://tuvantuoihoa.org.vn/
https://qatar.vcu.edu/?URL=https://tuvantuoihoa.org.vn/
https://transtats.bts.gov/exit.asp?url=https://tuvantuoihoa.org.vn/
http://pandora.nla.gov.au/external.html?link=https://tuvantuoihoa.org.vn/
http://onlinemanuals.txdot.gov/help/urlstatusgo.html?url=https://tuvantuoihoa.org.vn/
http://www.astro.wisc.edu/?URL=https://tuvantuoihoa.org.vn/
https://galter.northwestern.edu/exit?url=https://tuvantuoihoa.org.vn/
https://clubs.london.edu/click?r=https://tuvantuoihoa.org.vn/
http://www.advancedtherapyinfo.gov.hk/gb/unigb//tuvantuoihoa.org.vn/
http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/tuvantuoihoa.org.vn/

Trung Tâm Chân Nguyên Noi Ch¿p Cánh U¿c Mo Con Tr¿

Làn da m¿m m¿n c¿a bé là t¿m lá ch¿n thi¿t y¿u có m¿t không hai b¿o v¿ con v¿i th¿ gi¿i bên ngoài. Và trung tâm dông y Chân Nguyên không ch¿ bi¿t d¿n v¿i d¿i ngu Bác s¿ khám ch¿a b¿nh v¿ da chuyên nghi¿p mà còn khi¿n nhi¿u ngu¿i tin yêu b¿i tích c¿c t¿ ch¿c các chuong trình, ho¿t d¿ng c¿ng d¿ng ý nghia cho con tr¿.

Ðông y Chân Nguyên - Uom m¿m nh¿ng u¿c mo

Nhân ngày Qu¿c t¿ thi¿u nhi 1/6 qua, Trung tâm da li¿u Chân Nguyên dã d¿ l¿i r¿t nhi¿u c¿m xúc, k¿ ni¿m khó quên v¿i các bé và cha m¿ khi d¿n tham gia chuong trình.

Phòng khám Chân Nguyên tin r¿ng “Thành công ngày mai b¿t d¿u t¿ u¿c mo hôm nay”, và s¿ h¿u làn da m¿n màng kh¿e m¿nh s¿ giúp con t¿ tin d¿ t¿ng bu¿c d¿t du¿c nh¿ng thành công ¿y. Chuong trình “Vì Làn Da Tr¿ Nh¿” t¿ ch¿c vào ngày 1/6 - 3/6 t¿i Trung tâm Da li¿u Chân Nguyên v¿a qua khuy¿n khích các b¿c ph¿ huynh và bé chia s¿ nh¿ng gi¿c mo d¿ng th¿i không ng¿ng nuôi du¿ng và ch¿p cánh nh¿ng mo u¿c ¿y.

Chân Nguyên d¿ng hành bên cha m¿ d¿ các bé luôn du¿c h¿nh phúc, vui v¿ khi lo¿i b¿ các b¿nh ngoài da. Chuong trình d¿c bi¿t “Vì Làn Da Tr¿ Nh¿” nhân k¿ ni¿m Qu¿c t¿ thi¿u nhi dã d¿ l¿i nh¿ng xúc c¿m t¿i nhi¿u gia dình có con nh¿:

 • - Trung tâm da li¿u Chân Nguyên h¿ tr¿ 4 thang thu¿c t¿m tr¿ giá 500.000 VNÐ cùng các ph¿n quà h¿nh phúc cho bé t¿i phòng khám.
 • - Chuong trình áp d¿ng cho các b¿nh nhi t¿ 0 - 10 tu¿i và du¿c t¿ ch¿c t¿ 01/06 d¿n 03/06

Bên c¿nh nh¿ng ph¿n quà h¿t s¿c ý nghia, các bé và cha m¿ còn t¿ tay ghi l¿i nh¿ng u¿c mo vào m¿u gi¿y nh¿ nhu mu¿n g¿i g¿m nh¿ng n¿i ni¿m trong lòng:

“Con u¿c mình mau kh¿i b¿nh ngoài da và u¿c c¿ nhà mình kh¿e m¿nh. Chúc Trung tâm Chân Nguyên ch¿a du¿c kh¿i b¿nh cho nhi¿u b¿nh nhân nhu con d¿ b¿ m¿ không lo l¿ng n¿a, con có th¿ kh¿e m¿nh làm nhi¿u di¿u con thích" - Chia s¿ t¿ bé Hoàng Minh (10 tu¿i, Hà N¿i).

“M¿ mong con có làn da d¿p, kh¿e m¿nh, không còn ng¿a. Nh¿ng lúc nhìn con gãi m¿ r¿t thuong. C¿u mong m¿i di¿u t¿t d¿p s¿ d¿n v¿i con! Thiên th¿n nh¿ c¿a m¿!” - Chia s¿ t¿ m¿ Nguy¿n Th¿ Phuong nhu nói lên u¿c mong c¿a bi¿t bao ngu¿i.

Trung tâm da li¿u Chân Nguyên - Làn da kh¿e, ch¿p cánh u¿c mo con tr¿

Bà Nguy¿n Th¿ Phu¿ng, Giám d¿c Trung tâm da li¿u Chân Nguyên chia s¿: “Ðu¿c nhìn các bé và cha m¿ vui cu¿i khi không còn khó ch¿u b¿i nh¿ng b¿nh ngoài da, chính là d¿ng l¿c d¿ trung tâm c¿ g¿ng hon m¿i ngày.”

Ðu¿c bi¿t, phòng khám dông y Chân Nguyên s¿ còn ti¿p t¿c thu¿ng xuyên t¿ ch¿c các ho¿t d¿ng cham sóc và b¿o v¿ làn da bé v¿i m¿c dích giúp con tr¿ kh¿e m¿nh hon m¿i ngày, nuôi du¿ng nh¿ng u¿c mo c¿a con.

Chuong trình k¿t thúc d¿ l¿i cho các bé và cha m¿ nh¿ng ni¿m vui và hy v¿ng vào tuong lai t¿t d¿p hon. Cung d¿ l¿i cho toàn th¿ nhân viên phòng khám Chân Nguyên d¿ng l¿c l¿n hon làm vi¿c và ti¿p t¿c chia s¿ cho c¿ng d¿ng.

M¿c dù “Vì làn da tr¿ nh¿” ch¿ là m¿t ho¿t d¿ng nh¿, nhung v¿i ý nghia c¿a nó s¿ c¿ vu tinh th¿n các em nh¿ và cha m¿, giúp chia s¿ d¿ng l¿c v¿i nh¿ng don v¿ khác c¿ng hi¿n cho xã h¿i nhi¿u hon. Chân Nguyên mong mu¿n s¿ mang d¿n m¿t mùa hè d¿y ý nghia d¿i v¿i các em và c¿ các b¿c ph¿ huynh, d¿ nh¿ng u¿c mo c¿a con tr¿ du¿c nuôi du¿ng và phát tri¿n v¿ng ch¿c.

Trung tâm Da li¿u Ðông y Chân Nguyên - Giúp con có làn da kh¿e, vuon cao nh¿ng u¿c mo!

 • пa ch¿: S¿ 50, Ph¿ Duong Khuê, Phu¿ng Mai D¿ch, Qu¿n C¿u Gi¿y, TP Hà N¿i
 • Ði¿n tho¿i: 0988.016.220

Link bài g¿c: https://www.nguoiduatin.vn/dong-y-chan-nguyen-noi-chap-canh-uoc-mo-con-tre-a441997.html

Nh¿ng thông tin khác v¿ TT Chân Nguyên

https://www.transport.gov.za/web/dongychannguyen
http://municipios.rionegro.gov.ar/web/dongychannguyen
http://ca.ictmoh.gov.vn/web/dongychannguyen
http://thanhdoan.tphcm.gov.vn/web/dongychannguyen
http://www.sarsinaturismo.it/web/dongychannguyen
https://njrs-itd.gov.in/web/dongychannguyen
http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn/web/dongychannguyen
https://www.idiger.gov.co/web/dongychannguyen
http://infomobility.tirana.gov.al/web/dongychannguyen
http://www.nongthonmoihoavang.danang.gov.vn/web/dongychannguyen
https://tthtdn.danang.gov.vn/web/dongychannguyen
https://vpdt11-snnptnt.tphcm.gov.vn/web/dongychannguyen
http://www.jsm.gov.my/web/dongychannguyen/
https://www.contratacionbogota.gov.co/vi/web/dongychannguyen
https://www.sire.gov.co/web/dongychannguyen
http://www307.regione.toscana.it/web/dongychannguyen
https://dichvucong.gialai.gov.vn/web/dalieuchannguyen/
https://www.om.acm.gov.pt/web/dongychannguyen/
http://en.baria-vungtau.gov.vn/web/dongychannguyen/
http://nhannangluong.dvctt.gov.vn/web/dongychannguyen/
http://saereport.asttmoh.vn/web/dongychannguyen
https://pnoa.ign.es/web/dongychannguyen
https://agroclima.cenicafe.org/web/dongychannguyen
https://iter.regione.campania.it/web/dongychannguyen/
http://www.camilab.unical.it/web/dongychannguyen
http://rtsla.khai.edu/web/dongychannguyen
http://www.cccbeducacio.org/en/web/dongychannguyen
http://www.ha.ae/web/dongychannguyen
http://www.cened.it/web/dongychannguyen
https://visegrad.eko.org.pl/liferay/web/dongychannguyen
https://adoxx.org/live/web/dongychannguyen
https://iss-services.cvtisr.sk/portal/web/dongychannguyen
http://www.curit.it/web/channguyen
http://tarnobrzeg2.demo.eo.pl/web/dongychannguyen
https://turismolasiberia.juntaex.es/web/dongychannguyen
http://opr.provincia.caserta.it/web/dongychannguyen
https://www.gcubureau.org/web/dongychannguyen
http://sostrader.it/web/dongychannguyen
http://ww.dolnioblastvitkovice.cz/web/dongychannguyen
http://uslugi.rtyva.ru/web/dongychannguyen
https://www.siose.es/web/dongychannguyen
https://cicdr.pt/web/dongychannguyen/
https://desaplicaciones.administracionpublica.gob.ec/web/dongychannguyen
http://atpuce.puce.edu.ec:8080/web/dongychannguyen
http://www.videovivo.it/web/dongychannguyen
https://edu.sepve.org.gr/web/dongychannguyen
https://www.instagram.com/dongychannguyen/
https://www.linkedin.com/company/dongychannguyen/about/
https://www.pinterest.com/dongychannguyen/
https://www.youtube.com/c/TrungT%C3%A2m%C4%90%C3%B4ngYCh%C3%A2nNguy%C3%AAn/
https://dongychannguyen.tumblr.com/
https://www.reddit.com/user/dongychannguyen
https://dongychannguyen.medium.com/
https://dongychannguyen.business.site/
https://vk.com/dongychannguyen
https://dongychannguyen.blogspot.com/
https://dongychannguyen.home.blog/
https://linkhay.com/u/dongychannguyen
https://sites.google.com/view/dongychannguyen/
https://www.behance.net/dongychannguyen
https://dongychannguyen.hatenablog.com/
https://dongychannguyen.webflow.io/
https://dongychannguyen.over-blog.com/
http://dongychannguyen.simplesite.com/
https://gumroad.com/dongychannguyen
https://dashburst.com/dongychannguyen/
http://upvidhansabhaproceedings.gov.in/web/dongychannguyen
http://www.ospedalesacrocuore.it/vi/web/dongychannguyen
https://creodias.eu/web/dongychannguyen/
https://fondazionearching.it/web/dongychannguyen
http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/dongychannguyen
https://clickon.extrasys.it/web/dongychannguyen/
https://studiumfc.umontreal.ca/blog/index.php?entryid=14071
http://portalanalitico.anvisa.gov.br/de_DE/web/dongychannguyen
https://ehealth.serres.gr/web/dongychannguyen/
http://www.cementomagno.com:8080/web/dongychannguyen
https://portal.squ.edu.om/web/dongychannguyen
http://sgm.controlminero.gob.ec/web/dongychannguyen/
https://www.investinextremadura.com/web/dongychannguyen/kienthucsuckhoe
http://intranet.immobilierela.be/web/dongychannguyen
http://services.fepem.fr/web/dongychannguyen
http://www.grupoagroempresa.com.ar/web/dongychannguyen/
http://riffster.omegabit.com/web/dongychannguyen
https://versus.esmo.sk/web/dongychannguyen
https://www.freifunk-gera-greiz.de/web/dongychannguyen/
http://www.laziocreativo.it/web/dongychannguyen
http://zzdosp.zhangzidao.cn/web/dongychannguyen
https://talentmaschine.de/web/dongychannguyen
https://hcen.salud.uy/web/dongychannguyen/
https://www.dharmaoverground.org/web/dongychannguyen/
http://www.mondiamediamena.com/web/dongychannguyen/
https://www.sbbe-edu.gr/web/dongychannguyen/
http://www.eklipse-mechanism.eu/web/dongychannguyen/
https://entreprises.cnmsante.fr/web/dalieuchannguyen
https://www.metajsolution.it/web/dongychannguyen
http://capitoloprovinciale.provinciaromanafbf.it/web/dongychannguyen/
https://cityofkozani.gov.gr/web/dongychannguyen/
https://www.medicaltopjobs.de/web/dongychannguyen/
http://yasunitransparente.ambiente.gob.ec/web/dongychannguyen/
http://meschadmin.suggesto.eu/web/dongychannguyen/
http://www.cnss.tn/en/web/dongychannguyen/
https://www.pugliaxp.it/web/dongychannguyen/
https://www.aarogyasri.telangana.gov.in/web/dongychannguyen/
http://www.odrportal.hu/web/dongychannguyen/
https://siigap.cjneamt.ro/web/dongychannguyen
http://fcsyp.mxl.uabc.mx/web/dongychannguyen
http://wiedza.imp.lodz.pl/web/dongychannguyen
http://rg.ipm.edu.mo/web/dongychannguyen/
http://sd-50592.dedibox.fr/web/dongychannguyen
https://casprod.lgaq.asn.au/web/dongychannguyen/
http://krasnodar.litemedica.ru/web/dongychannguyen
https://aizuwakamatsu.mylocal.jp/web/user.46547887
http://www.apsppievedibono.it/web/dongychannguyen
http://portal.cover-zzp.nl/web/dongychannguyen
http://portal.cover-rb.nl/web/dongychannguyen
https://ovk-group.ru/web/dalieuchannguyen
http://179.27.60.196/web/dongychannguyen/
https://geoportal.kraj-lbc.cz/web/dongychannguyen
http://folkartery.math.bas.bg/web/dongychannguyen/
https://sparc-robotics-portal.eu/web/dongychannguyen
http://www.sunflowerbeautysalon.co.za/sr_RS_latin/web/dongychannguyen/suckhoe?p_p_auth=LVOwOA48&p_p_id=33&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view
https://www.webapps.lrz.de/web/dongychannguyen/
https://learn.designsforhealth.com/web/dongychannguyen/
https://portal.designsforhealth.com/web/dongychannguyen/home?p_auth=aoKcPJJF&p_p_id=33&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view
https://stpeterline.com/en/web/dalieuchannguyen
http://bim.shjx.org.cn/web/dalieuchannguyengmail.com
http://www.caballotambo.com/web/dongychannguyen
http://empleo.nortempo.com/web/dongychannguyen
http://portal.cover-aov.nl/web/dongychannguyen/
http://www.cover-coach.nl/web/dongychannguyen/
http://securefile.co/web/dongychannguyen
https://greenwaterdivers.nrgie.net/web/dongychannguyen
https://radio-channel10.de/web/dalieuchannguyen/
https://innovation.cccb.org/web/dongychannguyen
http://fbpidi.gov.et/web/dongychannguyen/
https://www.rakennerahastot.fi/web/dalieuchannguyen
http://wsguardian.co/web/dongychannguyen
http://www.pullmancosta.cl/web/dongychannguyen
http://downloadportal.oase-livingwater.com/web/dalieuchannguyen
http://www.1080.vn/web/dongychannguyen
https://www.budapestkozut.hu/web/dongychannguyen/
https://www.eco2cir.eu/web/dongychannguyen/blog?p_auth=8wBZre2i&p_p_id=33&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view

Trung Tâm Chân Nguyên K¿ th¿a Và Phát Tri¿n

K¿ th¿a tinh hoa c¿a n¿n Ðông y ngàn nam, phát huy nh¿ng ti¿n b¿ c¿a y h¿c hi¿n d¿i, b¿ng cái tâm và cái t¿m c¿a nh¿ng ngu¿i th¿y thu¿c có trình d¿ chuyên môn cao, Trung tâm da li¿u dông y Chân Nguyên dã di¿u tr¿ thành công cho hàng ngàn b¿nh nhân m¿c các ch¿ng b¿nh khó.

Xu hu¿ng tìm v¿ c¿i ngu¿n thiên nhiên, tin dùng Ðông y

N¿n Ðông y Vi¿t Nam có l¿ch s¿ hàng ngàn nam t¿ thu¿ vua Hùng d¿ng nu¿c. пn nay, các bài thu¿c Ðông y v¿n kh¿ng d¿nh du¿c giá tr¿ và ch¿ng minh tính hi¿u qu¿, dáng tin c¿y và d¿c bi¿t là không gây các tác d¿ng ph¿. H¿u h¿t các v¿ thu¿c, bài thu¿c trong y h¿c c¿ truy¿n dã du¿c s¿ d¿ng lâu d¿i, sàng l¿c qua nhi¿u th¿ h¿.

Ngoài ra, không ch¿ tác d¿ng vào chính can b¿nh c¿n di¿u tr¿, Ðông y còn chú tr¿ng d¿n vi¿c nâng cao s¿c kh¿e t¿ng th¿ cho b¿nh nhân, t¿ dó, d¿t k¿t qu¿ v¿a b¿n lâu, co th¿ cung tang kh¿ nang mi¿n nhi¿m v¿i nhi¿u b¿nh khác.

Chính nh¿ng d¿c di¿m uu vi¿t dó, c¿ng v¿i vi¿c s¿ d¿ng các nguyên li¿u là th¿o du¿c hoàn toàn t¿ thiên nhiên, trong ch¿a b¿nh nói chung, di¿u tr¿ các v¿n d¿ v¿ da li¿u nói riêng, Ðông y ngày càng du¿c tin dùng, ua chu¿ng.


Các bài thu¿c Ðông y ngày càng du¿c tin dùng, ua chu¿ng.

Chân Nguyên - t¿o d¿ng t¿ u¿c mo chân thành c¿a ngu¿i th¿y thu¿c

Luôn tâm ni¿m luong y là chìa khoá giúp b¿nh nhân chi¿n th¿ng b¿nh t¿t, Trung tâm da li¿u dông y Chân Nguyên xây d¿ng d¿i ngu nh¿ng ngu¿i th¿y thu¿c t¿n tâm, có trình d¿ cao, h¿t lòng vì ngu¿i b¿nh. Giám d¿c Trung tâm - bác si, th¿c si Nguy¿n Th¿ Phu¿ng là m¿t di¿n hình nhu v¿y.

Xu¿t thân t¿ m¿t gia dình b¿n d¿i làm ngh¿ b¿c thu¿c tr¿ b¿nh da li¿u, ngay t¿ nh¿, bác si Nguy¿n Th¿ Phu¿ng dã ¿p ¿ u¿c mo theo du¿i ngh¿ y d¿ v¿n d¿ng y h¿c hi¿n d¿i ti¿p t¿c phát huy bài thu¿c quý c¿a gia dình. Sau 6 nam mi¿t mài h¿c t¿p t¿i H¿c vi¿n Y h¿c c¿ truy¿n Tu¿ Tinh, ch¿ ti¿p t¿c chuong trình cao h¿c và dã t¿t nghi¿p h¿ng uu th¿c si y h¿c c¿ truy¿n. Ðu¿c ti¿p xúc v¿i nhi¿u b¿nh nhân, dúc rút thêm nhi¿u kinh nghi¿m quý, ch¿ càng tâm ni¿m ph¿i c¿ g¿ng dem l¿i cu¿c s¿ng t¿t hon cho ngu¿i b¿nh.

Ch¿ Phu¿ng chia s¿: “Càng h¿c, càng làm, càng nh¿n th¿y có r¿t nhi¿u di¿u c¿n h¿c h¿i thêm. N¿u quá trình khám và di¿u tr¿ b¿nh da li¿u c¿a Ðông y d¿y ¿p nh¿ng khái ni¿m tr¿u tu¿ng v¿ âm duong, ngu hành, can, ph¿, t¿… thì Tây y dem l¿i cái nhìn chính xác, c¿ th¿ hon t¿ng lo¿i b¿nh”.

Chính vì v¿y, ch¿ và d¿i ngu y bác si Chân Nguyên luôn xác d¿nh, không ch¿a b¿nh m¿t cách mo h¿, mà ph¿i qua xét nghi¿m lâm sàng c¿a Tây y, Chân Nguyên cam k¿t ch¿a lành b¿nh da li¿u, d¿c bi¿t là các b¿nh nhu viêm da co d¿a, t¿ d¿a, á s¿ng... n¿u s¿ d¿ng dúng li¿u trình các bác si dua ra.

Xem thêm: Chân Nguyên d¿ng hành cùng chuong trình “Vì s¿c kh¿e ngu¿i Vi¿t” trên VTV2

Trung tâm da li¿u dông y Chân Nguyên - Noi g¿i tr¿n ni¿m tin y d¿c

Trong l¿n d¿n tham và làm vi¿c t¿i Chân Nguyên ngày 14-5, Th¿y thu¿c nhân dân, Ch¿ t¿ch H¿i Ðông y Hà N¿i, ti¿n si Nguy¿n H¿ng Siêm dã dánh giá cao và dành nhi¿u l¿i khen ng¿i v¿ nang l¿c khám ch¿a b¿nh v¿ da t¿i Chân Nguyên. Ti¿n si Siêm kh¿ng d¿nh: “Trung tâm dã k¿t h¿p nhu¿n nhuy¿n gi¿a y h¿c c¿ truy¿n v¿i y h¿c hi¿n d¿i dem l¿i l¿i ích cao nh¿t cho b¿nh nhân”.

V¿i s¿ m¿nh trao cho b¿nh nhân lòng tin và s¿ chân thành, Chân Nguyên dang d¿n tr¿ thành m¿t trung tâm da li¿u Ðông y hàng d¿u, du¿c ngu¿i b¿nh g¿i tr¿n ni¿m tin t¿i Vi¿t Nam. Chân Nguyên du¿c dông d¿o b¿nh nhân tin c¿y, tìm d¿n nh¿ th¿ hi¿n nh¿ng giá tr¿ khác bi¿t:

 • Chân Nguyên dã du¿c S¿ Y t¿ Hà N¿i c¿p gi¿y phép ho¿t d¿ng.
 • Trung tâm có các bác si chuyên môn cao, t¿n tâm v¿i ngh¿ và v¿i ngu¿i b¿nh.
 • Chân Nguyên nói không v¿i khám b¿nh online và s¿ d¿ng corticoid trong di¿u tr¿.

пi ngu bác s¿ t¿i Trung tâm da li¿u dông y Chân Nguyên.

Corticoid trong linh v¿c da li¿u dang du¿c coi là th¿n du¿c c¿a tây y nhung nó là con dao hai lu¿i, gây loãng xuong, loét d¿ dày, tang huy¿t áp, gây huy¿t kh¿i làm ngh¿n m¿ch, gi¿m s¿ d¿ kháng c¿a co th¿ d¿ d¿n d¿n nhi¿m trùng… Ðây chính là lý do Chân Nguyên tuy¿t d¿i không s¿ d¿ng corticoid trong di¿u tr¿ b¿nh.

Bên c¿nh các v¿ thu¿c nhu: Tiêu s¿ng th¿y, M¿c h¿ng bì, H¿a du¿c thang..., Chân Nguyên s¿ d¿ng các bài thu¿c c¿ phuong nhu T¿ v¿t tiêu phong ¿m (dành cho ngu¿i b¿nh mãn tính), B¿ trung ích khí, Quy t¿ thang… Nh¿ng bài thu¿c c¿ phuong d¿u du¿c các bác si gia gi¿m, di¿u v¿ d¿ phù h¿p v¿i co d¿a t¿ng b¿nh nhân giúp ngu¿i b¿nh l¿y l¿i cân b¿ng âm duong, ph¿, t¿ di¿u hòa giúp co th¿ t¿ ch¿a lành v¿t thuong, t¿ dó tr¿ t¿n g¿c can nguyên c¿a b¿nh.


Ngu¿i b¿nh khám b¿nh t¿i Trung tâm da li¿u dông y Chân Nguyên.

T¿t c¿ d¿i ngu y, bác si c¿a Chân Nguyên d¿u tin r¿ng: Nh¿ng gì xu¿t phát t¿ trái tim s¿ ch¿m t¿i trái tim. B¿n không ch¿ du¿c ch¿a lành b¿nh v¿ da mà còn du¿c s¿ chia m¿i n¿i ni¿m, nh¿n l¿i nh¿ng l¿i gi¿i cho m¿i uu tu trong cu¿c s¿ng b¿ng s¿ chân thành, ¿m áp trong t¿ng c¿ ch¿, hành d¿ng.

Trung tâm Da li¿u dông y Chân Nguyên:

пa ch¿: SS¿ 50, Ph¿ Duong Khuê, Phu¿ng Mai D¿ch, Qu¿n C¿u Gi¿y, TP Hà N¿i

Website: Channguyen.vn

Hotline: 0988.016.220

Link bài vi¿t g¿c: https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/dich-vu/940593/trung-tam-dong-y-da-lieu-chan-nguyen---ke-thua-va-phat-trien-nganh-dong-y-viet-nam

K¿t n¿i v¿i Ðông Y Chân Nguyên

https://twitter.com/dongychannguyen
https://www.instagram.com/dongychannguyen/
https://www.linkedin.com/in/dongychannguyen/
https://www.pinterest.com/dongychannguyen/
https://about.me/dongychannguyen
https://www.youtube.com/c/TrungT%C3%A2m%C4%90%C3%B4ngYCh%C3%A2nNguy%C3%AAn/
https://soundcloud.com/dongychannguyen
https://dongychannguyen.tumblr.com/
https://myspace.com/dongychannguyen/
https://github.com/dongychannguyen
https://trello.com/dongychannguyen
https://www.reddit.com/user/dongychannguyen
https://www.scoop.it/u/da-li-u-ong-y-chan-nguyen
https://www.quora.com/profile/Ch%C3%A2n-Nguy%C3%AAn-1
https://medium.com/@dongychannguyen
https://dongychannguyen.business.site/
https://www.ok.ru/dongychannguyen
https://vk.com/dongychannguyen
https://dongychannguyen.blogspot.com/
https://www.blogger.com/profile/03464404539845157207
https://dongychannguyen.home.blog/
https://www.evernote.com/shard/s551/sh/901a8460-63f0-4719-bd75-213fd9db8e2f/5100063f4d34a9735b40ab95c5260fe3
https://dongychannguyen.postach.io/
https://discussion.evernote.com/profile/411825-dong-y-chan-nguyen/?tab=field_core_pfield_12
https://groups.google.com/d/forum/dongychannguyen
http://www.wikidot.com/user:info/dong-y-chan-nguyen
https://www.flickr.com/people/dongychannguyen/
https://imgur.com/user/dongychannguyen
https://www.instapaper.com/p/dongychannguyen
https://www.plurk.com/dongychannguyen
https://flipboard.com/@dongychannguyen
https://mix.com/dongychannguyen https://www.pearltrees.com/dongychannguyen
https://getpocket.com/@dongychannguyen
https://www.mixcloud.com/dongychannguyen/
https://angel.co/dongychannguyen
https://foursquare.com/dongychannguyen
http://bit.ly/dongychannguyen
https://vi.gravatar.com/dongychannguyen
https://profiles.wordpress.org/dongychannguyen/
https://wordpress.org/support/users/dongychannguyen/
https://www.indiegogo.com/individuals/20662561
https://500px.com/dongychannguyen
https://ask.fm/dongychannguyen
https://kinja.com/dongychannguyen
https://issuu.com/dongychannguyen
https://www.goodreads.com/user/show/95630293-ng-y-ch-n-nguy-n
https://www.couchsurfing.com/people/dongychannguyen
https://www.behance.net/dongychannguyen
https://codepen.io/dongychannguyen/
https://www.slideshare.net/dongychannguyen
https://www.reverbnation.com/dongychannguyen
https://www.mathworks.com/matlabcentral/profile/authors/15218106-dong-y-chan-nguyen
https://www.lonelyplanet.com/profile/dongychannguyen
https://stackoverflow.com/users/11312513/dong-y-da-lieu-chan-nguyen
https://www.threadless.com/@dongychannguyen/activity
https://www.kickstarter.com/profile/dongychannguyen/about
http://scholar.google.com.vn/citations?user=PqE6BHgAAAAJ
https://itsmyurls.com/dongychannguyen
https://www.producthunt.com/@dongychannguyen
http://www.researcherid.com/rid/G-7644-2019
https://orcid.org/0000-0002-8649-697X
https://www.skillshare.com/user/dongychannguyen
http://www.bookmark4you.com/user/3010597-dongychannguyen
https://www.deviantart.com/dongychannguyen
https://dongychannguyen.livejournal.com/profile
http://www.authorstream.com/dongychannguyen/
http://www.folkd.com/user/dongychannguyen
https://share.bizsugar.com/user/profile/dongychannguyen
https://slashdot.org/~dongychannguyen
https://www.buzzfeed.com/dongychannguyen
http://profile.hatena.ne.jp/dongychannguyen/profile
https://dongychannguyen.hatenablog.com/
https://write.as/dongychannguyen/
https://weheartit.com/dongychannguyen
https://www.wishlistr.com/dongychannguyen
https://moz.com/community/users/12924005
https://windowsforum.com/members/dongychannguyen.105583/#about
https://gust.com/companies/dongychannguyen
https://ello.co/dongychannguyen
https://social.microsoft.com/Profile/DongYChanNguyen
https://dongychannguyen.carbonmade.com/
https://www.instructables.com/member/dongychannguyen/
https://www.amazon.com/gp/profile/amzn1.account.AGF33XUM3K7KXC4TOTXT4KDYUURQ
https://gitlab.com/dongychannguyen
https://community.atlassian.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/2991449
https://www.vingle.net/posts/2594168
http://www.23hq.com/DongYChanNguyen/a/about
https://community.act.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/64223
https://hubpages.com/@dongychannguyen
https://giphy.com/channel/dongychannguyen
https://creator.wonderhowto.com/dongychannguyen/
https://8tracks.com/dongychannguyen
https://n4g.com/user/home/dongychannguyen
https://www.patreon.com/user/creators?u=18974522
https://animeshinbun.com/user/home/dongychannguyen
https://11x2.com/user/home/dongychannguyen
https://www.intensedebate.com/profiles/dongychannguyen
https://stocktwits.com/dongychannguyen
https://www.hotfrog.com/business/al/montgomery/dong-y-chan-nguyen
https://muckrack.com/dongychannguyen
https://www.mobypicture.com/user/dongychannguyen
https://profile.ameba.jp/ameba/dongychannguyen
https://linkhay.com/u/dongychannguyen
http://www.twipu.com/dongychannguyen
http://myfolio.com/dongychannguyen
https://community.boostmobile.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/76999
http://www.abstractfonts.com/members/555505/
https://feedly.com/i/subscription/feed%2Fhttps%3A%2F%2Fchannguyen.vn%2Ffeed
https://www.myvidster.com/profile/dongychannguyen
https://www.play.fm/dongychannguyen
https://tune.pk/user/dongychannguyen
https://www.misterpoll.com/users/482037
http://www.good-tutorials.com/users/dongychannguyen
https://www.referralkey.com/dongychannguyen
http://www.bakespace.com/members/profile/dongychannguyen/743326/
https://www.mapleprimes.com/users/dongychannguyen
http://www.koinup.com/dongychannguyen/skills/
https://public.bookmax.net/users/dongychannguyen
https://www.gamespot.com/profile/dongychannguyen/about-me/
https://able2know.org/user/dongychannguyen/
https://public.tableau.com/profile/dongychannguyen
https://www.openstreetmap.org/user/DongYChanNguyen
https://visual.ly/users/dongychannguyen/portfolio
http://www.magcloud.com/user/dongychannguyen
https://works.bepress.com/dongychannguyen/
https://kenhsinhvien.vn/wall/dongychannguyen.1054741/
https://www.shutterstock.com/g/dongychannguyen
https://thefeedfeed.com/dongychannguyen/
https://www.anphabe.com/profile/dong.chan.nguyen
https://www.pinoyexchange.com/profile/dongychannguyen
https://pbase.com/dongychannguyen/profile
https://www.pbase.com/dongychannguyen/profile
https://en.calameo.com/accounts/5889071
https://getsatisfaction.com/people/dongychannguyen/
http://dongychannguyen.mihanblog.com/
https://layer8.space/@dongychannguyen
https://gab.com/dongychannguyen
https://kemonodon.club/@dongychannguyen
https://framapiaf.org/@dongychannguyen
http://0rz.tw/0ADDU
https://ura-mstdn.com/@dongychannguyen
https://mastodon.host/@dongychannguyen
https://ura-mstdn.com/@dongychannguyen
https://ika.queloud.net/@dongychannguyen
https://bitcoinhackers.org/@dongychannguyen
https://mstdn.maud.io/@dongychannguyen
https://snapguide.com/dong-y-chan-nguyen/
https://mastodon.sdf.org/@dongychannguyen
http://www.snnptnt.danang.gov.vn/web/dongychannguyen
https://www.transport.gov.za/web/dongychannguyen
http://municipios.rionegro.gov.ar/web/dongychannguyen
http://ca.ictmoh.gov.vn/web/dongychannguyen
http://thanhdoan.tphcm.gov.vn/web/dongychannguyen
http://www.sarsinaturismo.it/web/dongychannguyen
https://njrs-itd.gov.in/web/dongychannguyen
http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn/web/dongychannguyen
https://www.idiger.gov.co/web/dongychannguyen
http://infomobility.tirana.gov.al/web/dongychannguyen
http://www.nongthonmoihoavang.danang.gov.vn/web/dongychannguyen
https://tthtdn.danang.gov.vn/web/dongychannguyen
https://vpdt11-snnptnt.tphcm.gov.vn/web/dongychannguyen
http://www.jsm.gov.my/web/dongychannguyen/
https://www.contratacionbogota.gov.co/vi/web/dongychannguyen
https://www.sire.gov.co/web/dongychannguyen
http://www307.regione.toscana.it/web/dongychannguyen
https://dichvucong.gialai.gov.vn/web/dalieuchannguyen/
https://www.om.acm.gov.pt/web/dongychannguyen/
http://en.baria-vungtau.gov.vn/web/dongychannguyen/
http://nhannangluong.dvctt.gov.vn/web/dongychannguyen/
http://saereport.asttmoh.vn/web/dongychannguyen
https://pnoa.ign.es/web/dongychannguyen
https://agroclima.cenicafe.org/web/dongychannguyen
https://iter.regione.campania.it/web/dongychannguyen/
http://www.camilab.unical.it/web/dongychannguyen
http://rtsla.khai.edu/web/dongychannguyen
http://www.cccbeducacio.org/en/web/dongychannguyen
http://www.ha.ae/web/dongychannguyen
http://www.cened.it/web/dongychannguyen
https://visegrad.eko.org.pl/liferay/web/dongychannguyen
https://adoxx.org/live/web/dongychannguyen
https://iss-services.cvtisr.sk/portal/web/dongychannguyen
http://www.curit.it/web/channguyen
http://tarnobrzeg2.demo.eo.pl/web/dongychannguyen
https://turismolasiberia.juntaex.es/web/dongychannguyen
http://opr.provincia.caserta.it/web/dongychannguyen
https://www.gcubureau.org/web/dongychannguyen
http://sostrader.it/web/dongychannguyen
http://ww.dolnioblastvitkovice.cz/web/dongychannguyen
http://uslugi.rtyva.ru/web/dongychannguyen
https://www.siose.es/web/dongychannguyen
https://cicdr.pt/web/dongychannguyen/
https://desaplicaciones.administracionpublica.gob.ec/web/dongychannguyen
http://atpuce.puce.edu.ec:8080/web/dongychannguyen
http://www.videovivo.it/web/dongychannguyen
https://edu.sepve.org.gr/web/dongychannguyen
https://dongychannguyen.webflow.io/
https://dongychannguyen.over-blog.com/
http://dongychannguyen.simplesite.com/
https://gumroad.com/dongychannguyen
https://dashburst.com/dongychannguyen/

— 20 Items per Page
Zeige 4 Ergebnisse.