Blogs Blogs

Zurück

Trung Tâm Chân Nguyên K¿ th¿a Và Phát Tri¿n

K¿ th¿a tinh hoa c¿a n¿n Ðông y ngàn nam, phát huy nh¿ng ti¿n b¿ c¿a y h¿c hi¿n d¿i, b¿ng cái tâm và cái t¿m c¿a nh¿ng ngu¿i th¿y thu¿c có trình d¿ chuyên môn cao, Trung tâm da li¿u dông y Chân Nguyên dã di¿u tr¿ thành công cho hàng ngàn b¿nh nhân m¿c các ch¿ng b¿nh khó.

Xu hu¿ng tìm v¿ c¿i ngu¿n thiên nhiên, tin dùng Ðông y

N¿n Ðông y Vi¿t Nam có l¿ch s¿ hàng ngàn nam t¿ thu¿ vua Hùng d¿ng nu¿c. пn nay, các bài thu¿c Ðông y v¿n kh¿ng d¿nh du¿c giá tr¿ và ch¿ng minh tính hi¿u qu¿, dáng tin c¿y và d¿c bi¿t là không gây các tác d¿ng ph¿. H¿u h¿t các v¿ thu¿c, bài thu¿c trong y h¿c c¿ truy¿n dã du¿c s¿ d¿ng lâu d¿i, sàng l¿c qua nhi¿u th¿ h¿.

Ngoài ra, không ch¿ tác d¿ng vào chính can b¿nh c¿n di¿u tr¿, Ðông y còn chú tr¿ng d¿n vi¿c nâng cao s¿c kh¿e t¿ng th¿ cho b¿nh nhân, t¿ dó, d¿t k¿t qu¿ v¿a b¿n lâu, co th¿ cung tang kh¿ nang mi¿n nhi¿m v¿i nhi¿u b¿nh khác.

Chính nh¿ng d¿c di¿m uu vi¿t dó, c¿ng v¿i vi¿c s¿ d¿ng các nguyên li¿u là th¿o du¿c hoàn toàn t¿ thiên nhiên, trong ch¿a b¿nh nói chung, di¿u tr¿ các v¿n d¿ v¿ da li¿u nói riêng, Ðông y ngày càng du¿c tin dùng, ua chu¿ng.


Các bài thu¿c Ðông y ngày càng du¿c tin dùng, ua chu¿ng.

Chân Nguyên - t¿o d¿ng t¿ u¿c mo chân thành c¿a ngu¿i th¿y thu¿c

Luôn tâm ni¿m luong y là chìa khoá giúp b¿nh nhân chi¿n th¿ng b¿nh t¿t, Trung tâm da li¿u dông y Chân Nguyên xây d¿ng d¿i ngu nh¿ng ngu¿i th¿y thu¿c t¿n tâm, có trình d¿ cao, h¿t lòng vì ngu¿i b¿nh. Giám d¿c Trung tâm - bác si, th¿c si Nguy¿n Th¿ Phu¿ng là m¿t di¿n hình nhu v¿y.

Xu¿t thân t¿ m¿t gia dình b¿n d¿i làm ngh¿ b¿c thu¿c tr¿ b¿nh da li¿u, ngay t¿ nh¿, bác si Nguy¿n Th¿ Phu¿ng dã ¿p ¿ u¿c mo theo du¿i ngh¿ y d¿ v¿n d¿ng y h¿c hi¿n d¿i ti¿p t¿c phát huy bài thu¿c quý c¿a gia dình. Sau 6 nam mi¿t mài h¿c t¿p t¿i H¿c vi¿n Y h¿c c¿ truy¿n Tu¿ Tinh, ch¿ ti¿p t¿c chuong trình cao h¿c và dã t¿t nghi¿p h¿ng uu th¿c si y h¿c c¿ truy¿n. Ðu¿c ti¿p xúc v¿i nhi¿u b¿nh nhân, dúc rút thêm nhi¿u kinh nghi¿m quý, ch¿ càng tâm ni¿m ph¿i c¿ g¿ng dem l¿i cu¿c s¿ng t¿t hon cho ngu¿i b¿nh.

Ch¿ Phu¿ng chia s¿: “Càng h¿c, càng làm, càng nh¿n th¿y có r¿t nhi¿u di¿u c¿n h¿c h¿i thêm. N¿u quá trình khám và di¿u tr¿ b¿nh da li¿u c¿a Ðông y d¿y ¿p nh¿ng khái ni¿m tr¿u tu¿ng v¿ âm duong, ngu hành, can, ph¿, t¿… thì Tây y dem l¿i cái nhìn chính xác, c¿ th¿ hon t¿ng lo¿i b¿nh”.

Chính vì v¿y, ch¿ và d¿i ngu y bác si Chân Nguyên luôn xác d¿nh, không ch¿a b¿nh m¿t cách mo h¿, mà ph¿i qua xét nghi¿m lâm sàng c¿a Tây y, Chân Nguyên cam k¿t ch¿a lành b¿nh da li¿u, d¿c bi¿t là các b¿nh nhu viêm da co d¿a, t¿ d¿a, á s¿ng... n¿u s¿ d¿ng dúng li¿u trình các bác si dua ra.

Xem thêm: Chân Nguyên d¿ng hành cùng chuong trình “Vì s¿c kh¿e ngu¿i Vi¿t” trên VTV2

Trung tâm da li¿u dông y Chân Nguyên - Noi g¿i tr¿n ni¿m tin y d¿c

Trong l¿n d¿n tham và làm vi¿c t¿i Chân Nguyên ngày 14-5, Th¿y thu¿c nhân dân, Ch¿ t¿ch H¿i Ðông y Hà N¿i, ti¿n si Nguy¿n H¿ng Siêm dã dánh giá cao và dành nhi¿u l¿i khen ng¿i v¿ nang l¿c khám ch¿a b¿nh v¿ da t¿i Chân Nguyên. Ti¿n si Siêm kh¿ng d¿nh: “Trung tâm dã k¿t h¿p nhu¿n nhuy¿n gi¿a y h¿c c¿ truy¿n v¿i y h¿c hi¿n d¿i dem l¿i l¿i ích cao nh¿t cho b¿nh nhân”.

V¿i s¿ m¿nh trao cho b¿nh nhân lòng tin và s¿ chân thành, Chân Nguyên dang d¿n tr¿ thành m¿t trung tâm da li¿u Ðông y hàng d¿u, du¿c ngu¿i b¿nh g¿i tr¿n ni¿m tin t¿i Vi¿t Nam. Chân Nguyên du¿c dông d¿o b¿nh nhân tin c¿y, tìm d¿n nh¿ th¿ hi¿n nh¿ng giá tr¿ khác bi¿t:

  • Chân Nguyên dã du¿c S¿ Y t¿ Hà N¿i c¿p gi¿y phép ho¿t d¿ng.
  • Trung tâm có các bác si chuyên môn cao, t¿n tâm v¿i ngh¿ và v¿i ngu¿i b¿nh.
  • Chân Nguyên nói không v¿i khám b¿nh online và s¿ d¿ng corticoid trong di¿u tr¿.

пi ngu bác s¿ t¿i Trung tâm da li¿u dông y Chân Nguyên.

Corticoid trong linh v¿c da li¿u dang du¿c coi là th¿n du¿c c¿a tây y nhung nó là con dao hai lu¿i, gây loãng xuong, loét d¿ dày, tang huy¿t áp, gây huy¿t kh¿i làm ngh¿n m¿ch, gi¿m s¿ d¿ kháng c¿a co th¿ d¿ d¿n d¿n nhi¿m trùng… Ðây chính là lý do Chân Nguyên tuy¿t d¿i không s¿ d¿ng corticoid trong di¿u tr¿ b¿nh.

Bên c¿nh các v¿ thu¿c nhu: Tiêu s¿ng th¿y, M¿c h¿ng bì, H¿a du¿c thang..., Chân Nguyên s¿ d¿ng các bài thu¿c c¿ phuong nhu T¿ v¿t tiêu phong ¿m (dành cho ngu¿i b¿nh mãn tính), B¿ trung ích khí, Quy t¿ thang… Nh¿ng bài thu¿c c¿ phuong d¿u du¿c các bác si gia gi¿m, di¿u v¿ d¿ phù h¿p v¿i co d¿a t¿ng b¿nh nhân giúp ngu¿i b¿nh l¿y l¿i cân b¿ng âm duong, ph¿, t¿ di¿u hòa giúp co th¿ t¿ ch¿a lành v¿t thuong, t¿ dó tr¿ t¿n g¿c can nguyên c¿a b¿nh.


Ngu¿i b¿nh khám b¿nh t¿i Trung tâm da li¿u dông y Chân Nguyên.

T¿t c¿ d¿i ngu y, bác si c¿a Chân Nguyên d¿u tin r¿ng: Nh¿ng gì xu¿t phát t¿ trái tim s¿ ch¿m t¿i trái tim. B¿n không ch¿ du¿c ch¿a lành b¿nh v¿ da mà còn du¿c s¿ chia m¿i n¿i ni¿m, nh¿n l¿i nh¿ng l¿i gi¿i cho m¿i uu tu trong cu¿c s¿ng b¿ng s¿ chân thành, ¿m áp trong t¿ng c¿ ch¿, hành d¿ng.

Trung tâm Da li¿u dông y Chân Nguyên:

пa ch¿: SS¿ 50, Ph¿ Duong Khuê, Phu¿ng Mai D¿ch, Qu¿n C¿u Gi¿y, TP Hà N¿i

Website: Channguyen.vn

Hotline: 0988.016.220

Link bài vi¿t g¿c: https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/dich-vu/940593/trung-tam-dong-y-da-lieu-chan-nguyen---ke-thua-va-phat-trien-nganh-dong-y-viet-nam

K¿t n¿i v¿i Ðông Y Chân Nguyên

https://twitter.com/dongychannguyen
https://www.instagram.com/dongychannguyen/
https://www.linkedin.com/in/dongychannguyen/
https://www.pinterest.com/dongychannguyen/
https://about.me/dongychannguyen
https://www.youtube.com/c/TrungT%C3%A2m%C4%90%C3%B4ngYCh%C3%A2nNguy%C3%AAn/
https://soundcloud.com/dongychannguyen
https://dongychannguyen.tumblr.com/
https://myspace.com/dongychannguyen/
https://github.com/dongychannguyen
https://trello.com/dongychannguyen
https://www.reddit.com/user/dongychannguyen
https://www.scoop.it/u/da-li-u-ong-y-chan-nguyen
https://www.quora.com/profile/Ch%C3%A2n-Nguy%C3%AAn-1
https://medium.com/@dongychannguyen
https://dongychannguyen.business.site/
https://www.ok.ru/dongychannguyen
https://vk.com/dongychannguyen
https://dongychannguyen.blogspot.com/
https://www.blogger.com/profile/03464404539845157207
https://dongychannguyen.home.blog/
https://www.evernote.com/shard/s551/sh/901a8460-63f0-4719-bd75-213fd9db8e2f/5100063f4d34a9735b40ab95c5260fe3
https://dongychannguyen.postach.io/
https://discussion.evernote.com/profile/411825-dong-y-chan-nguyen/?tab=field_core_pfield_12
https://groups.google.com/d/forum/dongychannguyen
http://www.wikidot.com/user:info/dong-y-chan-nguyen
https://www.flickr.com/people/dongychannguyen/
https://imgur.com/user/dongychannguyen
https://www.instapaper.com/p/dongychannguyen
https://www.plurk.com/dongychannguyen
https://flipboard.com/@dongychannguyen
https://mix.com/dongychannguyen https://www.pearltrees.com/dongychannguyen
https://getpocket.com/@dongychannguyen
https://www.mixcloud.com/dongychannguyen/
https://angel.co/dongychannguyen
https://foursquare.com/dongychannguyen
http://bit.ly/dongychannguyen
https://vi.gravatar.com/dongychannguyen
https://profiles.wordpress.org/dongychannguyen/
https://wordpress.org/support/users/dongychannguyen/
https://www.indiegogo.com/individuals/20662561
https://500px.com/dongychannguyen
https://ask.fm/dongychannguyen
https://kinja.com/dongychannguyen
https://issuu.com/dongychannguyen
https://www.goodreads.com/user/show/95630293-ng-y-ch-n-nguy-n
https://www.couchsurfing.com/people/dongychannguyen
https://www.behance.net/dongychannguyen
https://codepen.io/dongychannguyen/
https://www.slideshare.net/dongychannguyen
https://www.reverbnation.com/dongychannguyen
https://www.mathworks.com/matlabcentral/profile/authors/15218106-dong-y-chan-nguyen
https://www.lonelyplanet.com/profile/dongychannguyen
https://stackoverflow.com/users/11312513/dong-y-da-lieu-chan-nguyen
https://www.threadless.com/@dongychannguyen/activity
https://www.kickstarter.com/profile/dongychannguyen/about
http://scholar.google.com.vn/citations?user=PqE6BHgAAAAJ
https://itsmyurls.com/dongychannguyen
https://www.producthunt.com/@dongychannguyen
http://www.researcherid.com/rid/G-7644-2019
https://orcid.org/0000-0002-8649-697X
https://www.skillshare.com/user/dongychannguyen
http://www.bookmark4you.com/user/3010597-dongychannguyen
https://www.deviantart.com/dongychannguyen
https://dongychannguyen.livejournal.com/profile
http://www.authorstream.com/dongychannguyen/
http://www.folkd.com/user/dongychannguyen
https://share.bizsugar.com/user/profile/dongychannguyen
https://slashdot.org/~dongychannguyen
https://www.buzzfeed.com/dongychannguyen
http://profile.hatena.ne.jp/dongychannguyen/profile
https://dongychannguyen.hatenablog.com/
https://write.as/dongychannguyen/
https://weheartit.com/dongychannguyen
https://www.wishlistr.com/dongychannguyen
https://moz.com/community/users/12924005
https://windowsforum.com/members/dongychannguyen.105583/#about
https://gust.com/companies/dongychannguyen
https://ello.co/dongychannguyen
https://social.microsoft.com/Profile/DongYChanNguyen
https://dongychannguyen.carbonmade.com/
https://www.instructables.com/member/dongychannguyen/
https://www.amazon.com/gp/profile/amzn1.account.AGF33XUM3K7KXC4TOTXT4KDYUURQ
https://gitlab.com/dongychannguyen
https://community.atlassian.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/2991449
https://www.vingle.net/posts/2594168
http://www.23hq.com/DongYChanNguyen/a/about
https://community.act.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/64223
https://hubpages.com/@dongychannguyen
https://giphy.com/channel/dongychannguyen
https://creator.wonderhowto.com/dongychannguyen/
https://8tracks.com/dongychannguyen
https://n4g.com/user/home/dongychannguyen
https://www.patreon.com/user/creators?u=18974522
https://animeshinbun.com/user/home/dongychannguyen
https://11x2.com/user/home/dongychannguyen
https://www.intensedebate.com/profiles/dongychannguyen
https://stocktwits.com/dongychannguyen
https://www.hotfrog.com/business/al/montgomery/dong-y-chan-nguyen
https://muckrack.com/dongychannguyen
https://www.mobypicture.com/user/dongychannguyen
https://profile.ameba.jp/ameba/dongychannguyen
https://linkhay.com/u/dongychannguyen
http://www.twipu.com/dongychannguyen
http://myfolio.com/dongychannguyen
https://community.boostmobile.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/76999
http://www.abstractfonts.com/members/555505/
https://feedly.com/i/subscription/feed%2Fhttps%3A%2F%2Fchannguyen.vn%2Ffeed
https://www.myvidster.com/profile/dongychannguyen
https://www.play.fm/dongychannguyen
https://tune.pk/user/dongychannguyen
https://www.misterpoll.com/users/482037
http://www.good-tutorials.com/users/dongychannguyen
https://www.referralkey.com/dongychannguyen
http://www.bakespace.com/members/profile/dongychannguyen/743326/
https://www.mapleprimes.com/users/dongychannguyen
http://www.koinup.com/dongychannguyen/skills/
https://public.bookmax.net/users/dongychannguyen
https://www.gamespot.com/profile/dongychannguyen/about-me/
https://able2know.org/user/dongychannguyen/
https://public.tableau.com/profile/dongychannguyen
https://www.openstreetmap.org/user/DongYChanNguyen
https://visual.ly/users/dongychannguyen/portfolio
http://www.magcloud.com/user/dongychannguyen
https://works.bepress.com/dongychannguyen/
https://kenhsinhvien.vn/wall/dongychannguyen.1054741/
https://www.shutterstock.com/g/dongychannguyen
https://thefeedfeed.com/dongychannguyen/
https://www.anphabe.com/profile/dong.chan.nguyen
https://www.pinoyexchange.com/profile/dongychannguyen
https://pbase.com/dongychannguyen/profile
https://www.pbase.com/dongychannguyen/profile
https://en.calameo.com/accounts/5889071
https://getsatisfaction.com/people/dongychannguyen/
http://dongychannguyen.mihanblog.com/
https://layer8.space/@dongychannguyen
https://gab.com/dongychannguyen
https://kemonodon.club/@dongychannguyen
https://framapiaf.org/@dongychannguyen
http://0rz.tw/0ADDU
https://ura-mstdn.com/@dongychannguyen
https://mastodon.host/@dongychannguyen
https://ura-mstdn.com/@dongychannguyen
https://ika.queloud.net/@dongychannguyen
https://bitcoinhackers.org/@dongychannguyen
https://mstdn.maud.io/@dongychannguyen
https://snapguide.com/dong-y-chan-nguyen/
https://mastodon.sdf.org/@dongychannguyen
http://www.snnptnt.danang.gov.vn/web/dongychannguyen
https://www.transport.gov.za/web/dongychannguyen
http://municipios.rionegro.gov.ar/web/dongychannguyen
http://ca.ictmoh.gov.vn/web/dongychannguyen
http://thanhdoan.tphcm.gov.vn/web/dongychannguyen
http://www.sarsinaturismo.it/web/dongychannguyen
https://njrs-itd.gov.in/web/dongychannguyen
http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn/web/dongychannguyen
https://www.idiger.gov.co/web/dongychannguyen
http://infomobility.tirana.gov.al/web/dongychannguyen
http://www.nongthonmoihoavang.danang.gov.vn/web/dongychannguyen
https://tthtdn.danang.gov.vn/web/dongychannguyen
https://vpdt11-snnptnt.tphcm.gov.vn/web/dongychannguyen
http://www.jsm.gov.my/web/dongychannguyen/
https://www.contratacionbogota.gov.co/vi/web/dongychannguyen
https://www.sire.gov.co/web/dongychannguyen
http://www307.regione.toscana.it/web/dongychannguyen
https://dichvucong.gialai.gov.vn/web/dalieuchannguyen/
https://www.om.acm.gov.pt/web/dongychannguyen/
http://en.baria-vungtau.gov.vn/web/dongychannguyen/
http://nhannangluong.dvctt.gov.vn/web/dongychannguyen/
http://saereport.asttmoh.vn/web/dongychannguyen
https://pnoa.ign.es/web/dongychannguyen
https://agroclima.cenicafe.org/web/dongychannguyen
https://iter.regione.campania.it/web/dongychannguyen/
http://www.camilab.unical.it/web/dongychannguyen
http://rtsla.khai.edu/web/dongychannguyen
http://www.cccbeducacio.org/en/web/dongychannguyen
http://www.ha.ae/web/dongychannguyen
http://www.cened.it/web/dongychannguyen
https://visegrad.eko.org.pl/liferay/web/dongychannguyen
https://adoxx.org/live/web/dongychannguyen
https://iss-services.cvtisr.sk/portal/web/dongychannguyen
http://www.curit.it/web/channguyen
http://tarnobrzeg2.demo.eo.pl/web/dongychannguyen
https://turismolasiberia.juntaex.es/web/dongychannguyen
http://opr.provincia.caserta.it/web/dongychannguyen
https://www.gcubureau.org/web/dongychannguyen
http://sostrader.it/web/dongychannguyen
http://ww.dolnioblastvitkovice.cz/web/dongychannguyen
http://uslugi.rtyva.ru/web/dongychannguyen
https://www.siose.es/web/dongychannguyen
https://cicdr.pt/web/dongychannguyen/
https://desaplicaciones.administracionpublica.gob.ec/web/dongychannguyen
http://atpuce.puce.edu.ec:8080/web/dongychannguyen
http://www.videovivo.it/web/dongychannguyen
https://edu.sepve.org.gr/web/dongychannguyen
https://dongychannguyen.webflow.io/
https://dongychannguyen.over-blog.com/
http://dongychannguyen.simplesite.com/
https://gumroad.com/dongychannguyen
https://dashburst.com/dongychannguyen/

Zurück
Kommentare
Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.