Blogs Blogs

Voltar

Chua viem lo tuyen co tu cung o dau Ha Noi

“Chao bac si. Em nam nay 22 tuoi, da tung quan he tinh duc. Thoi gian gan day em co hien tuong khi hu ra nhieu, tieu nhieu, tieu buot, dau khi quan he, chay mau am dao…Qua tim hieu thi co mot so trieu chung kha giong viem lo tuyen co tu cung. Vay xin hoi bac si nen chua viem lo tuyen co tu cung o dau uy tin a? Cam on bac si.”

Day la cau hoi cua ban Tran Thi Ng (22 tuoi, Ha Noi) khi goi den tong dai 18006621 – phong kham phu khoa Thai Ha. Viem lo tuyen co tu cung la can benh phu khoa ma ai cung co the gap phai, chiem den 25% cac benh phu khoa o co tu cung. Do do, viec tim hieu benh va dia chi dieu tri benh rat quan trong doi voi chi em, nhat la cac ban nu trong do tuoi sinh san va da sinh con.

VIEM LO TUYEN CO TU CUNG LA GI?

Theo bac si Nguyen Thi Nga, nguoi co hang chuc nam kinh nghiem, dang lam viec tai phong kham da khoa Thai Ha cho biet: “Co tu cung bao gom co tu cung ngoai va co tu cung trong. Ben ngoai la phan nhin thay khi dat mo vit, co trong la phan khong nhin thay duoc khi dat mo vit, duoc bao phu boi mot lop te bao tuyen.

Lo tuyen la tinh trang cac tuyen nam ben trong co tu cung phat trien va xam lan ra ben ngoai. Luc nay, hien tuong tang tiet dich am dao van dien ra binh thuong, tao moi truong thuan loi cho vi khuan, nam phat trien va gay viem nhiem, goi la viem lo tuyen co tu cung.

Nhu trieu chung ban Ng mo ta nghi ngo viem lo tuyen, ban co the tham khao mot so bieu hien dien hinh cua benh phu khoa nay nhu:

- Khi hu bat thuong: Khi bi viem lo tuyen, chi em co hien tuong khi hu ra nhieu gay am uot vung kin, ngua ngay kho chiu. Viem nhiem cang nang se cang gay mui hoi kho chiu.
- Dau bung duoi: Giong hau het cac benh viem phu khoa, ban nu thuong bi dau vung eo, bung duoi, vung xuong chau, co the dau bung kinh. Cac con dau se anh huong den doi song tinh duc do qua trinh ma sat duong vat len am dao khien chi em “dau thet”.
- Tieu nhieu, tieu rat: Tinh trang viem nhiem se anh huong den bang quang, tu do gay trieu chung tieu nhieu, tieu rat, tieu kho hoac tieu dem.

Ngoai ra, khi nhin bang mat thuong, nguoi benh co the thay phan lo tuyen lo ra ngoai hoac dung may soi se thay niem mac lo loet.

Nhin chung, trieu chung viem lo tuyen co tu cung kha giong cac benh viem phu khoa khac nhu viem am dao, viem buong trung…Do do, ban Ng nen di kham, xet nghiem de chan doan chinh xac nguyen nhan gay benh, tu do co phac do dieu tri phu hop. Neu mac viem lo tuyen co tu cung se duoc chi dinh bang noi khoa hoac ngoai khoa can thiep vao phan lo tuyen.

VIEM LO TUYEN GAY NHIEU BIEN CHUNG NGUY HIEM

Ban Ng than men, neu ban bi viem lo tuyen co tu cung thi can nhanh chong dieu tri kip thoi. Tuyet doi khong tu y mua thuoc chua tri hoac giau benh de tranh nhung hau qua nghiem trong co the gap phai.

Bac si Nguyen Thi Nga dang tu van muc do nguy hiem cua viem lo tuyen cho nu benh nhan, ban co the dat cau hoi tai [TU VAN MIEN PHI] de duoc giai dap nhanh chong.

Bao gom:

– Suy giam ham muon: Khi hu ra nhieu, vung kin am uot khien “co be” co mui hoi kho chiu, chi em tu ti truoc ban tinh hoac chay mau khi quan he, dau khi quan he trong thoi gian dai se khien chi em “so “ quan he.

– Vo sinh, hiem muon: Vi khuan gay viem lo tuyen co the lan rong den tu cung, am dao, buong trung, voi trung…tu do anh huong den chuc nang sinh san, co the de lai hau qua vo sinh.

– Ung thu co tu cung: Theo nghien cuu, phu nu viem lo tuyen co nguy co mac ung thu co tu cung cao gap 10 lan so voi binh thuong. Ung thu co tu cung la can benh gay tu vong cao thu 2 o nu gioi, chi sau ung thu vu, cu 2 phut thi co 1 nguoi chet vi can benh ung thu nay.

DIEU TRI VIEM LO TUYEN NHU THE NAO?

Can cu vao muc do benh, suc khoe chi em, bac si se tu van phuong phap dieu tri viem lo tuyen co tu cung phu hop.

Duoi day la mot so phuong phap dieu tri hieu qua:

+ Thuoc dat: Viem nhiem nhe, cap do 1 co the dieu tri bang noi khoa. Thuoc dat am dao co tac dung tieu diet vi khuan, chong viem, giam dau va cai thien trieu chung benh.

+ Dot lo tuyen: Truong hop viem nhiem nang hon khong the chua khoi bang thuoc, bac si co the chi dinh dot lo tuyen bang laser, dot dien, nito ap lanh…Chi em can lua chon dia chi chua viem lo tuyen uy tin de dam bao hieu qua, an toan.

+ Dao Leep: Bac si su dung dao Leep co song dien cao tan de tac dong len vung lo tuyen nham loai bo viem nhiem. Phuong phap nay duoc danh gia an toan, khong dau don, khong chay mau va thoi gian phuc hoi nhanh.

CHI PHI DIEU TRI VIEM LO TUYEN

Chi phi dieu tri viem lo tuyen co tu cung phu thuoc vao nhieu yeu to nhu:

+ Muc do benh: Viem lo tuyen cang nang cang kho dieu tri, chi phi cang dat. Do do, dieu tri som benh se de khoi benh va chi phi thap hon.

+ Phuong phap chua tri: Dieu tri bang thuoc chi em bo ra so tien it hon so voi cac phuong phap tri lieu nhu dot dien, dot laser, ap lanh…

+ Co so dieu tri: Moi dia chi kham chua benh se niem yet gia dieu tri viem lo tuyen, chi em nen den cac co so y te uy tin, dam bao chat luong. Neu ham re den cac dia chi kem chat luong, nguoi benh se doi mat “tien mat tat mang”.

    > Chi em co the xem them tu van cua bac si Nguyen Thi Nga ve phuong phap dieu tri viem lo tuyen co tu cung an toan, hieu qua va tiet kiem chi phi qua video duoi day.

    Bac si Nguyen Thi Nga se tu van cu the hon ve benh viem lo tuyen

    Phong kham phu khoa Thai Ha

    Dia chi: 11 Thai Ha - Dong Da - Dong Da - Ha Noi

DIA CHI VIEM LO TUYEN CO TU CUNG UY TIN TAI HA NOI

Doi voi cac benh phu khoa, chi em co the lua chon nhung benh vien uh tin nhu benh vien phu san TW, phu san HN, Bach Mai, Viet Duc…Benh vien cong lap se dam bao chat luong dieu tri, chi phi phu hop. Tuy nhien, nhuoc diem la benh vien cong chi lam viec gio hanh chinh, luong benh nhan qua dong nen chi em can sap xep thoi gian den som va xep hang de cho doi.

Nguoi benh tin tuong phong kham Da khoa Thai Ha khi lua chon cac dich vu kham chua benh phu khoa

De giai quyet van de cho doi, thoi gian kham dieu tri khong phu hop nhu cac benh vien cong, phong kham Da khoa Thai Ha co the dap ung nhu cau kham ngoai gio va dat hen truc tuyen ma khong phai cho doi.

Phong kham co day du trang thiet bi y te hien dai, bac si trinh do chuyen mon cao nham dam bao dieu tri benh hieu qua, an toan va tiet kiem chi phi. Phong kham dang ap dung phuong phap dieu tri cao tan, duoc danh gia uu diem hon so voi cac phuong phap tri lieu.

Chi mat 15-20 phut dieu tri, se loai bo to chuc benh, ton thuong viem nhiem, ngan ngua benh lay lan, khong can phai nam vien.

Dac biet, sau dieu tri, cac ban nu se duoc tu van ho tro dieu tri bang dong y, nham nang cao he mien dich, tang cuong suc de khang cho co the de ngan ngua benh tai phat.

– Truc tiep dieu tri la doi ngu bac si thuc hien co hang chuc nam kinh nghiem, tung cong tac tai cac benh vien lon nhu phu san TW, phu san HN…

Phong kham phu khoa Thai Ha duoc So Y te Ha Noi cap phep hoat dong nham cung cap cac dich vu pha thai chat luong cao, an toan, uy tin.

– Moi chi phi pha thai hoan toan niem yet cong khai, dam bao phu hop voi kha nang tai chinh moi nguoi. Nhin chung, muc gia pha thai tai phong kham tuong duong voi cac benh vien cong lap khac, nhung ban se duoc trai nghiem cac dich vu y te chat luong cao. Thong tin ho so benh nhan duoc bao mat tuyet doi theo quy dinh Bo Y te.

– Ban de dang dang ky lich hen truoc ma khong can den truc tiep phong kham de tiet kiem thoi gian bang cach goi tong dai 18006621.

Neu con thac mac, ban co the lien he voi bac si chuyen khoa bang cach:

    Goi dien truc tiep toi SDT cua bac si: 1800.6621
    Nhap chuot chon [Tu van truc tuyen] de trao doi truc tiep voi bac si
    Phong kham mo cua tu 8:00 - 20:30 tat ca cac ngay trong tuan ke ca ngay le

Hieu qua ho tro dieu tri phu thuoc vao the trang cua moi nguoi

Tuan thu theo dung chi dinh cua bac si de mang lai ket qua tot nhat

Anterior
Comentários